Jdi na obsah Jdi na menu

 

Knihovní řád

Městské knihovny v Nové Včelnici

 

         

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Nové Včelnici, schválenou zastupitelstvem města usnesením č. j. 12/10/2015 ze dne 4.11.2015 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), ve znění zákona č. 341/2006 Sb. vydává tento knihovní řád:

 

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1

 

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), ve znění zákona č. 341/2006 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona, přispívat k rozvoji vědy, vzdělanosti a kulturním hodnotám obsaženým v knihovních fondech a informačních databázích knihovny.

 

 

Čl. 2

 

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1.         Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

            Jsou to zejména:           a) výpůjční služby

                                               b) meziknihovní služby

                                               c) informační služby:

- informace o katalozích fondech a využíván knihovny,

                                                           - informace z oblasti veřejné správy,

                                                           - ústní informace bibliografického a faktografického

                                                            charakteru,

                                                           - přístup na internet.

2.         Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně.

 

3.         Knihovna poskytuje tyto placené služby:

1. Registrace uživatelů

2. Meziknihovní výpůjční služby (náklady na poštovné)

            3. Tištěné výstupy z Internetu

           

4.         Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.

 

 

 

 

 

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 

 

1.         Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit

stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni             zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2.         Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo.

3.         Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4.         Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

5.         Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto Knihovního řádu.

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

1.         Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řáde a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2.         Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb             knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3.         Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1.         Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2.         Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3.         Uživatel může kopírovat na formátované diskety zakoupené v Městské knihovně informace získané z bází dat přístupných v Internetu.

4.         Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulaci s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5.         Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6.         Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. - autorský zákon).

 

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

1.         Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z         knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím           výměnných souborů.

2.         Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 Knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

 

1.         Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v Čl. 6 odst. 1. tohoto                        Knihovního řádu s výjimkou dokumentů:

                        a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

                        b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení    autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínku výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

 

1.         Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokumenty prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady

a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2.         Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku knihy s pořizovací cenou vyšší než Kč 500,-.

3.         Uživatel může ústně i písemně požádat o rezervaci dokumentu.

 

Čl. 9

 

Výpůjční lhůty

 

1.         Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 4 týdny. Výpůjční lhůta může být prodloužena až dvakrát, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

            U periodik (časopisů) je výpůjční doba 14 dnů.

2.         Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení    půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

 

 

 

Čl. 10

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 

1.         Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu           dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2.         Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním,    psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1.         Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věci.

2.         Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.

3.         Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4.         Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.

            Při vrácení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

5.         Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení dle platného ceníku.

6.         Přesáhne-li výše sankčního poplatku Kč 100,-, je čtenář (pokud knihy mezitím nevrátí) upomenut písemně.

7.         Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou.       Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

8.         Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 12

Ztráty a náhrady

 

1.         Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2.         O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do             původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo             vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné,             může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu.             Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3.         Uživatel je povinen hradit všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4.         Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Čl. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

1.         Poplatek z prodlení:

a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší výpůjční den.

2.         Vymáhání nevrácených výpůjček:

a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po třech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis Městského úřadu) následuje vymáhání právní cestou

3.         Ztráta průkazu uživatele:

            a) za manipulaci a vystavením duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti   

                  (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

 

1.         Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: "Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.")

2.         Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá obecně platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1.         Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

2.         Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy.

3.         Ruší se Knihovní řád ze dne 1. listopadu 2006.

4.         Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

1.         Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny Nová Včelnice

2.         Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

3.         Provozní řád Internetu

 

 

 

V Nové Včelnici 5.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

vedoucí knihovny                                                         starosta města

Marie Davidová                                                            Ing. Karel Dvořák

 

 

 

 

 

Ceník služeb

Městské knihovny Nová Včelnice

Platnost od 1. 1. 2016

 

1.         Registrace na rok

 

            dospělí čtenáři               Kč 100,-

            děti a studenti               Kč 50,-

 

2.         Sankční poplatky

 

            Finanční úhrada za 1 titul při opožděném vrácení:

            - po uplynutí výpůjční lhůty 4 týdnů                                Kč  5,-

            - po uplynutí výpůjční lhůty 6 týdnů                                Kč 10,-

            - po uplynutí výpůjční lhůty 8 týdnů                                Kč 15,-

            - za každý další týden po uplynutí 8 týdnů                      Kč 15,-

 

            Částečné poškození dokumentu                                     50 % ceny

            Úplné zničení nebo ztráta dokumentu                 100 % ceny + Kč 50,-

            Ztráta časopisu                                                 100 % ceny + Kč 10,-

            Ztráta nebo zničení čtenářského průkazu                        Kč 20,-

            Poškození čárového kódu                                              Kč 10,-

            Zasílání upomínek (za každou)                                       Kč 13,-

 

3.         Ceny za výpůjční služby

           

            Běžné knihy a časopisy                                                 zdarma

            Rezervace dokumentu                                                  zdarma

            Meziknihovní výpůjční služba                                         Kč 30,-

                                  

4.         Počítačové databáze

 

            Vstup do bází                                                               zdarma

            Tištěný výstup (1 strana A4) černobíle                           Kč  2,-

           

5.         Internet

 

            30 minut                                                                      zdarma

           

            Tištěný výstup (1 strana A4) černobílé                           Kč  2,-

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní řád Internetu

Městská knihovna Nová Včelnice

Platnost od 1. 1. 2016

 

Připojení je realizováno prostřednictvím radiového spojení.

Městská knihovna v Nové Včelnici umožní veřejnosti přístup na Internet za těchto podmínek:

 

1.         Služby Internetu může využívat každý uživatel knihovny, i když není registrovaným čtenářem

            Městské knihovny Nová Včelnice.

2.         Zájemce starší 15-ti let předloží platný občanský průkaz, pokud není v místě znám.

3.         Obvyklá doba využití služby je 30 minut. Tuto dobu je možné prodloužit o dalších 15 minut,

            pokud není jiný zájemce.

4.         Dobu pobytu na Internetu je možné předem rezervovat.

5.         U jedné stanice mohou pobývat maximálně 2 osoby.

6.         Uživatelé mohou:

            - vyhledávat informace pomocí protokolu http - stránky www

- stahovat vyhledané informace na originální disketu pro jednorázové použití zakoupené

v knihovně

- používat elektronickou poštu prostřednictvím veřejně přístupných služeb (např. post.cz, seznam.cz, centrum.cz apod.)

7.         Uživatelé nesmí:

            - zapínat, vypínat či resetovat počítač

            - provádět změny v konfiguraci programu

            - při stahování informací používat vlastní donesenou disketu

            - instalovat a spouštět vlastní programy

- vyhledávat, prohlížet a stahovat z Internetu stránky obsahující pornografii, propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a užívání drog a takové informace vytvářet a šířit

8.         Uživatelé jsou povinni:

            - dbát pokynů pracovníka knihovny

            - při jakékoli nejasnosti vyžádat si odbornou pomoci

            - neodstraňovat vzniklé závady

            - dodržovat ustanovení provozního řádu

9.         Uživatel odpovídá za škody způsobené neodbornou manipulací s HW i SW počítače, tiskárnou,

případně dalším zařízením. Zjištěnou nebo způsobenou závadu je povinen neprodleně ohlásit vedoucí knihovny, která s uživatelem sepíše zápis o škodě a zajistí opravu. Uživatelů, který způsobil škodu, je povinen neprodleně ji uhradit ve výši skutečných nákladů spojených s opravou.

10.       Přístup na Internet je bezplatnou službou.

            Úhrada za tištěné výstupy a stažení dat z Internetu se stanovuje podle platného ceníku.

11.        V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny. Stanovené poplatky podle platného ceníku je však povinen uhradit.

 

 

 

 

V Nové Včelnici dne 5.11.2015                                                  starosta města

Dodatek č. 1 ke Knihovnímu řádu

Ochrana osobních údajů uživatelů Městské knihovny Nová Včelnice

 

 1. Předmět směrnice

Tato směrnice upravuje nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny a jejich ochranu v Městské knihovně Nová Včelnice

 

 1. Účel zpracování osobních dokladů

Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje uživatelů, jsou:

 • ochrana majetku, zejména knihovních fondů

 • poskytování kvalitních služeb uživatelům

 • naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zřizovací listinou knihovny, zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví.

 

 1. Rozsah zpracování osobních údajů registrovaných uživatelů

Knihovna zpracovává tyto osobní údaje:

 1. základní identifikační údaje čtenáře (příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození)

 2. základní identifikační údaje zákonného zástupce dítěte do 15 let (příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození)

 3. nepovinné údaje čtenáře nebo zákonného zástupce (titul, kontaktní adresa, email, telefon)

 4. údaje o transakcích v uživatelském kontu (výpůjčky, rezervace, upomínky, finanční transakce)

   

 5. Způsob zpracování, uchování a zabezpečení osobních údajů

   

 6. Osobní údaje jsou zpracovány fyzicky a elektronicky.

   

 7. Elektronické zpracování - vymezení datové a informační bezpečnosti a ochrany dat před zneužitím. Přístup k osobním údajům/vstup do PC je chráněný systémem hesel, přístup mají do PC jen pracovníci v rámci plnění svých pracovních povinností.

   

 8. Fyzicky jsou zpracovávány:

 9. registrační přihlášky

 10. průkazky čtenáře, průkazka je předána čtenáři a stává se jeho majetkem

 11. přihlášky k akcím, na které je písemné přihlášení vyžadováno (např. Noc s Andersenem)

 12. prezenční listiny, pokud to typ akce vyžaduje (např. za účelem kontroly dotačního programu)

   

 13. Fyzicky jsou uchovávány a zabezpečeny:

 14. registrační přihlášky jsou uloženy v archivu v uzamykatelné skříni v uzamykatelné pracovně

 15. přihlášky k akcím, na které je vyžadováno písemné přihlášení, jsou uchovávány v archivu v uzamykatelné skříni v uzamykatelné pracovně

 16. prezenční listiny jsou uchovávány v uzamykatelné skříni v uzamykatelné pracovně

 17. budova knihovny je chráněna bezpečnostními zámky

   

 18. Knihovna vytváří předpoklady k zabránění možnosti nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 19. Zaměstnanci knihovny, kteří zpracovávají osobní údaje nebo přicházejí do styku s osobními údaji v knihovně, jsou povinni zpracovávat osobní údaje výhradně v rámci své pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními zákona a dalších závazných předpisů a jsou povinnizachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

   

 20. Povinnost mlčenlivosti u všech zaměstnanců trvá i po skončení zaměstnaneckého poměru.

 

 1. Archivace, skartace a anonymizace osobních údajů

   

 2. Archivace a skartace fyzických dokumentů

 3. registrační přihlášky jsou skartovány 2 roky po poslední návštěvě čtenáře v knihovně

 4. v případě, že čtenář nemá vyrovnány závazky vůči knihovně (nevrácení dokumentů, finanční dluhy) je přihláška převedena do části archivu pohledávky a vymáhání je řešeno právní cestou

 5. přihlášky k akcím, na které je vyžadováno písemné přihlášení, jsou skartovány 1 měsíc po ukončení akce

 6. prezenční listiny jsou skartovány 1 rok od jejich pořízení

   

 7. Archivace a anonymizace počítačové databáze

 8. konto čtenáře je přesunuto do databázového archivu 18 měsíců po poslední návštěvě čtenáře v knihovně

 9. konto čtenáře je anonymizováno 2 roky po poslední návštěvě čtenáře v knihovně

 10. v případě, že čtenář nemá vyrovnány závazky vůči knihovně (nevrácení dokumentů, finanční dluhy), nebude jeho konto anonymizováno

   

 11. Právo na výpis osobních údajů čtenáře

 12. čtenář má právo požádat o výpis osobních údajů

 13. čtenář tak musí učinit při osobní návštěvě a to vyplněním formuláře Žádost o výpis osobních údajů čtenáře. Čtenář je povinen prokázat svoji totožnost platným dokladem.

 14. knihovna je povinna do 30 dnů výpis vypracovat

 15. výpis osobních údajů čtenáře musí čtenář převzít osobně.

   

 16. Právo čtenáře na skartaci a anonymizaci osobních údajů

  1. čtenář má právo požádat o skartaci a anonymizaci svých osobních údajů

  2. čtenář tak musí učinit při osobní návštěvě a to vyplněním formuláře Žádost o skartaci a anonymizaci osobních údajů. Čtenář je povinen prokázat svoji totožnost platným dokladem.

  3. knihovna je povinna do 30 dnů provést skartaci a anonymizaci a písemně o tom čtenáře informovat

  4. v případě, že čtenář nemá vyrovnány závazky vůči knihovně (nevrácení dokumentů, finanční dluhy) nebo po dobu odepření služeb čtenáři ředitelem dle knihovního řádu, nebude jeho žádosti vyhověno.

 

 1. Narušení bezpečnosti ochrany dat

V případě, že dojde k porušení bezpečnosti ochrany dat:

 1. učinit opatření k znovuzískání kontroly nad bezpečností dat

 2. nahlásit porušení bezpečnosti dat do 72 hodin ÚOOU

 3. odpovědná osoba za nahlášení je ředitel, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele

 4. v závažných případech (posouzení rizika odpovědnou osobou) informovat uživatele o porušení ochrany dat.

   

 5. Účinnost dodatku

Účinnost dodatku platí od 24. 5. 2018